Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Praktyki i staże zagraniczne

ZSP 2 wzięło udział w projekcje, aby przygotować uczniów klas zawodowych do płynnego reagowania na potrzeby międzynarodowego rynku pracy.

Uczestnicy skorzystali z 4 tygodniowych staży w ramach projektu systemowego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie.

Do projektu wybrano uczniów z zawodu fryzjer, mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, sprzedawca.

Uczniowie od 24 marca do 20 kwietnia 2014 przebywali w Niemczech, gdzie nie tylko mogli rozwinąć swoje kompetencje zawodowe, ale również doskonalić umiejętności językowe oraz zwiedzić Lipsk, Drezno, Berlin.

Zanim wyjechali uczestniczyli w zajęciach: przygotowanie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i bhp.

Więcej informacji na temat staży i praktyk dla osób kształcących się zawodowo.

ERASMUS+

Informacje o projekcie:

Program: Erasmus +

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Tytuł projektu: Zagraniczna staże szansą dla uczniów.

Termin rozpoczęcia: 01.06.2015

Termin zakończenia: 31.05.2017

Cel projektu to poprawa szans uczestników na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Będzie on osiągnięty poprzez spełnienie celów pośrednich:  umiędzynarodowieniu kształcenia w szkole i poszerzeniu kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników w kierunku pożądanym przez zgłaszających swoje oczekiwania i potrzeby lokalnych pracodawców, współpracujących ze szkołą.

Cele te, podobnie jak wymienione w dalszej części opisu rezultaty projektu, są zgodne z celami programu Erasmus+ dla sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe:

 • podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy;
 • podnoszenie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych;
 • modernizację systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów oraz wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji;
 • rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń
 • nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość międzykulturowa.

Uczestnikami projektu są uczniowie technikum uczący się zawodów:

 • informatyk,
 • handlowiec,
 • logistyk.

Wszyscy w szkole uczą się angielskiego – w sumie 57 osób.

Po zakończeniu rekrutacji wzięli udział w zajęciach przygotowawczych, po czym, podzieleni na cztery grupy wyjechali  na 3-tygodniowe mobilności do Portugalii. Wyjazdy grup odbyły się  w lutym i marcu 2016 r. oraz w lutym i marcu 2017 r. Po powrocie ze staży uczniowie zkładaja raporty w systemie mTool, wypełniają ankiety ewaluacyjne.

Planowane rezultaty projektu:

 • odbycie przez uczestników zajęć przygotowawczych,
 • otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia zajęć przygotowujących do odbycia stażu,
 • otrzymanie przez uczestników dokumentów Europass Mobilność,
 • otrzymanie przez uczestników certyfikatów ukończenia kursu języka obcego,
 • uzyskanie przez uczestników certyfikatów odbycia stażu,
 • zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego,
 • poznanie nowego języka obcego,
 • nabycie umiejętności obsługi nowych urządzeń i narzędzi,
 • zdobycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, porozumiewającym się w języku obcym,
 • zwiększenie szans zaistnienia na rynku pracy,
 • podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych,
 • zwiększenie motywacji  do dalszej nauki,
 • wzrost obowiązkowości i zdyscyplinowania,
 • poznanie historii, kultury i zwyczajów kraju goszczącego,
 • wypracowanie postawy tolerancji dla odmiennych zwyczajów i zachowań,
 • podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkoły,

Poza poszerzeniem ogólnych kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobistych, uczestnicy nabywają także wiedzę i doświadczenie charakterystyczne dla danego zawodu. Praca w wielonarodowym zespole przyczyniła się do podniesienia kompetencji językowych i poznania różnorodności kulturowej Europy;  wzmocniła  poczucie własnej wartości i pewność siebie, przyczyniła się do rozwoju osobistego uczestników.

Wielkie znaczenie ma nauka języka obcego i poznanie słownictwa branżowego w danej specjalności – z doświadczeniem zdobytym w trakcie staży ułatwi to uczestnikom skuteczne konkurowanie o pracę po zakończeniu nauki.

Po powrocie do szkoły stażyści  dzielą  się spostrzeżeniami, wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas stażu z innymi uczniami naszej szkoły. Zaobserwowanie tych zmian w postawach i umiejętnościach uczestników powinno zachęcić innych uczniów naszej szkoły do podjęcia dodatkowych wysiłków w celu podniesienia i poszerzenia umiejętności i zdobycia tak cenionego doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie odbywania nauki szkolnej.

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.