Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Policealna Szkoła dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie

Technik BHP.

Okres kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)

Nazwa kwalifikacji: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia komunikacji interpersonalnej
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyka zawodowa

Opis zawodu:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy potrafi stosować aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować zasady ergonomii przy projektowaniu i korygowaniu elementów stanowiska pracy, oceniać stopień zagrożenia w danym środowisku pracy, oceniać ryzyko zawodowe, wykonywać czynności związane z ustalaniem okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizować pomiary i badania czynników szkodliwych w środowisku pracy, opracowywać materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować programy komputerowe w zakresie wykonywania zadań zawodowych, wykonywać zadania zawodowe, przestrzegając zasad kultury i etyki, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych: przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, organizować pracę małego zespołu.

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędne na rynku pracy, ponieważ każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników musi prowadzić działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od liczby zatrudnionych pracowników i profilu działalności zakładu, pracodawca zatrudnia osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, albo korzysta z usług firm prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji: 140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracyTechnik administracji

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
 • Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Organizacja pracy biurowej
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa finansowego
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji
 • Praktyka zawodowa

Opis zawodu:

Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, sporządza i porządkuje dokumentację (projekty umów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dokumenty kadrowe, projekty dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym itp.) oraz koordynuje działalność jednostek organizacyjnych. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje, porządkuje i archiwizuje akta prawne i dokumenty normatywne wewnątrzzakładowe. Prowadzi firmową korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki, informatyki i łączności biurowej. Technik administracji może pracować zarówno w administracji rządowej oraz wojewódzkiej, jednostkach samorządu terytorialnego (jednostkach organizacyjnych powiatów, miast i gmin), jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych, bankach, inspekcjach oraz firmach ubezpieczeniowych. Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają mu prawidłową interpretację przepisów prawnych (prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i finansów publicznych) i stosowanie ich w praktyce, posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające efektywną pracę administracyjno-biurową. Technik administracji potrafi gromadzić i zbierać informacje o charakterze ekonomicznym i statystycznym, a także potrafi nadzorować działalność jednostki administracyjnej.

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji: 140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku technik administracji

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.