Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • Zdobycie nowego zawodu;
 • Uzupełnienie swojego wykształcenia;
 • Udoskonalenie swoich umiejętności;
 • Wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 kształci w zakresie następujących kwalifikacji:

 1. Technik transportu kolejowego: TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.
 2. Technik handlowiec: HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Kto może uczestniczyć w KKZ?
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowania osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe).


W jakiej formie są organizowane KKZ?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się
w weekend). Programy oraz wymiar godzin kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest
zgodny z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Co daje ukończenie takiego kursu?
Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin zawodowy otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Jakie dokumenty są potrzebne do rekrutacji?
– podanie o przyjęcie na kurs
– świadectwo ukończonej szkoły.

Zapisy na kwalifikacyjny kurs zawodowy odbywają się w sekretariacie szkoły.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO – KKZ

Kwalifikacja: K1: TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik transportu kolejowego umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. 

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer, dyspozytor oraz kierownik pociągu. Będziesz mógł kontynuować naukę na studiach na wydziale transportu i logistyki. Otrzymasz także możliwość wykonywania takich zadań jak: nadzór nad ruchem i obsługą pociągów, korzystanie z urządzenia sterowania ruchem kolejowym, planowanie przewozów pasażerskich i towarowych, a także wykonywanie manewrów kolejowych.

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy ruchu kolejowego
 • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • Infrastruktura kolejowa
 • Kolejowe pojazdy szynowe
 • Eksploatacja handlowa kolei
 • Technika ruchu kolejowego
 • Odprawa pociągów na stacji
 • Działalność usługowa kolei
 • Technologia i organizacja pracy stacji
 • Praktyki zawodowe
 • Praktyka zawodowa

Jako technik transportu kolejowego będziesz:

 • organizował oraz prowadził ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
 • obsługiwał urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności;
 • nadzorował i koordynował pracę przewoźników na terenie stacji kolejowej;
 • planował i organizował pasażerskie i towarowe przewozy kolejowe oraz zarządzał taborem kolejowym;
 • przygotowywał do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
 • zestawiał, rozrządzał i obsługiwał pociągi.


TECHNIK HANDLOWIEC KKZ

Kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Cykl kształcenia:  od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy ekonomii
 • Elementy statystyki
 • Towaroznawstwo
 • Przepisy prawa konsumenckiego
 • Podstawy marketingu i reklamy
 • Organizacja sprzedaży
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie działalnością handlową
 • Ekonomika i rachunkowość handlowa
 • Technika i praca biurowa
 • Sprzedaż towarów
 • Organizowanie działań reklamowych i marketingowych
 • Dokumentacja ekonomiczno-handlowa

Jako technik handlowiec będziesz:

 • organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
 • analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
 • identyfikować bariery występujące w handlu,
 • analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług,
 • organizować i prowadzić działania reklamowe,
 • określać zasady i formy marketingu,
 • księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki,
 • prowadzić negocjacje handlowe,
 • określać koszty działalności handlowej.

Absolwent, po ukończeniu KKZ, ma możliwość podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.