Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA

Informacje o projekcie:

Program: Power (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Tytuł projektu: Europejski wymiar kształcenia.

Czas trwania projektu: Dwa lata (2018/2019; 2019/2020)

Nasza szkoła stawia obecnie na wymiar europejski. Potrzeby podniesienia współpracy międzynarodowej są bardzo duże. Nauczyciele ZSP nr 2  dostrzegają potrzebę otwarcia się na Europę i kształcenia młodzieży otwartej na rynek europejski. Zauważamy dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwach europejskich, strukturach zatrudnienia, sposobie kształcenia, które stawiają edukacji nowe wyzwania.

Dotyczą one przygotowania młodych ludzi do życia w społeczeństwach bardziej otwartych na kulturę i religię innych. Pojawia się potrzeba wspierania międzykulturowego zrozumienia i tolerancji. Ważna jest też walka z bezrobociem, zwłaszcza wśród osób młodych, którzy niejednokrotnie przedwcześnie kończą naukę narażając się na ryzyko bezrobocia i marginalizacji społecznej. Dlatego kluczową rolą współczesnej szkoły powinna być edukacja na rzecz przekazywania młodym wspólnych wartości europejskich, wspieranie ich w dążeniach do realizacji ambicji zawodowych poprzez między innymi umożliwienie im zdobywania wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym, propagowanie idei uczenia się przez całe życie tak aby w przyszłości taka inwestycja przyniosła korzyści nie tylko tym młodym, ale całemu społeczeństwu przyczyniając się do jego dobrobytu…

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców, badania losów absolwentów, analizy lokalnego rynku pracy oraz niewielkich doświadczeń szkoły z udziału we wcześniejszych projektach ZSP nr 2 opracował Europejski Plan Rozwoju szkoły, w którym zostały zdefiniowane potrzeby podniesienia poziomu jakości pracy i współpracy międzynarodowej w następujących obszarach:

 • zwiększenia kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów;
 • zwiększenie mobilności zawodowej z uwzględnieniem europejskiego rynku pracy;
 • tolerancji i otwartości uczniów wobec innych kultur i narodów;
 • poszerzenie horyzontów i światopoglądu;
 • wzrostu motywacji do nauki wśród uczniów;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności;
 • internacjonalizacji procesu nauczania;
 • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz mobilności uczniów na europejskim rynku pracy.

Potrzeba jak lepszego przygotowania absolwentów naszej szkoły do udanego startu zawodowego zaimplikowała napisanie niniejszego wniosku. Chcemy być szkołą kształcącą na wysokim poziomie.

Odbyty staż zagraniczny przez 56 uczniów klas trzecich kształcących się w zawodach technik informatyk i  logistyk potwierdzony przez certyfikaty podniesie w oczach przyszłych pracodawców ich kompetencje zawodowe oraz znajomość języków obcych. Wiedza zdobyta w szkole to za mało, żeby zadowolić potencjalnego pracodawcę. Zależy nam na budowaniu w opinii środowiska lokalnego obrazu szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, która stara się być instytucją otwartą  na Europę.

Program POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) idealnie odpowiada na powyższe założenia.

Główne cele projektu to: podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów  w zakresie ich przydatności na rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności edukacyjnej; poprawa kompetencji językowych w komunikacji w obszarze życia codziennego i zawodowego; promowanie różnorodności językowej Unii Europejskiej i świadomości międzykulturowej.

Pamiętamy również, że ciągłe doskonalenie procesu nauczania wymaga nieustannego podwyższania umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej.  Nauczyciele przedmiotów zawodowych powinni  zwiększyć poziom praktyczności kształcenia i dostosować je do potrzeb rynku pracy. Planujemy rozwój organizacji nauczania  poprzez poznanie  rozwiązań organizacyjnych dotyczących  szkolnictwa zawodowego w krajach UE. Po powrocie uczniów ze stażu i dokonaniu ewaluacji, planujemy zmodernizować nasze programy praktyk w tych dwóch zawodach, tak aby wpisywały się w standardy europejskie.

Warto zauważyć, że cele te, są zgodne z następującymi celami programu:

 • podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy;
 • podnoszenie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych;
 • modernizację systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów oraz wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji;
 • rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń;
 • nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość międzykulturowa.

Jeżeli chodzi o rezultaty projektu, to będą one dwojakiego rodzaju.

Rezultaty twarde:

 • odbycie przez uczestników projektu określonej w dalszej części wniosku ilości godzin zajęć przygotowawczych,
 • otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia zajęć przygotowujących do odbycia stażu, przeprowadzonych przez szkołę,
 • otrzymanie przez uczestników dokumentów Europass Mobilność, Europass CV, ECVET,
 • otrzymanie przez uczestników certyfikatów ukończenia kursu języka obcego,
 • uzyskanie przez uczestników certyfikatów odbycia stażu wystawionych  przez partnera projektu.

Rezultaty miękkie:

 • zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego,
 • poznanie nowego języka obcego,
 • nabycie umiejętności obsługi nowych urządzeń i narzędzi,
 • zdobycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, porozumiewającym się w języku obcym,
 • zwiększenie szans zaistnienia na rynku pracy (lokalnym, krajowym, europejskim) uczestników projektu,
 • podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych uczestników,
 • zwiększenie motywacji uczestników  do dalszej nauk,
 • wzrost obowiązkowości i zdyscyplinowania,
 • poznanie historii, kultury i zwyczajów kraju goszczącego,
 • wypracowanie postawy tolerancji dla odmiennych zwyczajów i zachowań,
 • podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkoły.

Osiągnięcie wyżej wymienionych rezultatów oznaczać będzie silne wsparcie dla 56 uczniów na polskim i europejskim rynku pracy. Pozwoli im zdobyć przewagę w staraniach o pracę, osiągnąć stabilizację zawodową i życiową i uniknąć bezrobocia powodującego zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Po otrzymaniu Europassów uczestnicy będą mogli je wykorzystać starając się o pracę. Europass powinien być ważnym argumentem poświadczających doświadczenie i wiedzę posiadacza i ułatwiającym mu znalezienie zatrudnienia. Ponieważ będą to dokumenty dwujęzyczne, to uczestnicy będą mogli je z powodzeniem wykorzystać również starając się o pracę poza granicami Polski. Także otrzymane od naszej organizacji partnerskiej certyfikaty potwierdzające odbycie stażu będą ważnym dla uczestnika dokumentem, którym może on się pochwalić w staraniach o prace: poświadczają one zdobyte podczas stażu doświadczenie zawodowe, językowe  i kompetencje osobiste – szczególnie cenne, bo wyniesione z praktyki zagranicznej.

Podobną rolę spełnią certyfikaty odbycia kursów językowych: będą pomocne w zdobyciu pracy w firmach, gdzie znajomość języka obcego jest często cechą decydującą o zatrudnieniu danej osoby.

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.