Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Masz zawód masz pracę

Realizację projektu w ZSP nr 2 w Jaworznie zaplanowano do sierpnia 2014r.

Projekt przewidywał dwa cykle realizacji:

1. W roku szkolnym 2012/2013 (48 uczniów naszej szkoły zostało objętych doradztwem grupowym, z czego 19 uczestników zostało skierowanych na doradztwo indywidualne),

2. W roku szkolnym 2013/2014 (24 uczniów naszej szkoły objętych zostało doradztwem grupowym, z czego 19 uczestników zostało skierowanych na doradztwo indywidualne).

Co gwarantował Projekt?

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę na temat:

 • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
 • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych – autoprezentacja, pokonywanie stresu,
 • metod aktywnego poszukiwania pracy,
 • podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego ukierunkowane na rozwój zawodowy uczniów. Doradca wraz z uczniem opracowali Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:

 • scharakteryzował umiejętności zawodowe i kompetencje,
 • zidentyfikował deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,
 • określił cel zawodowy i sposób jego realizacji.

Pakiet wsparcia obejmujmował:

 • zajęcia wyrównawcze m.in. matematyka, język obcy angielski
 • zajęcia pozaszkolne m.in. przedmioty informatyczne
 • kursy certyfikowane m.in. prawo jazdy kat. „B”, operator DTP – Adobe Photoshop, CorelDRAW, magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe
 • staże/praktyki

Uczestnicy Projektu brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców, których celem było zapoznanie się ze specyfiką rynku pracy oraz nawiązanie kontaktu uczeń/pracodawca.

Szkoła została doposażona w nowoczesne materiały dydaktyczne, w tym w pracownię informatyczną.

Kto mógł wziąć udział w projekcie?

KROK PIERWSZY

Sprawdź, czy spełniasz następujące kryteria uczestnictwa w projekcie:

 1. jesteś uczniem naszej szkoły,
 2. nie byłeś uczestnikiem projektu w poprzednim roku szkolnym,
 3. nie bierzesz udziału w innym projekcie realizowanym w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

KROK DRUGI

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

KROK TRZECI

Sprawdź, do kiedy i gdzie możesz złożyć dokumenty aplikacyjne.

KROK CZWARTY

Wypełnij dokumenty aplikacyjne:

 1. formularz zgłoszeniowy do projektu
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. ankieta rekrutacyjna

Dokumenty należy złożyć w szkole, w której aktualnie się kształcisz najpóźniej do 19.10.2012 r.

KROK PIĄTY

Poczekaj na informację, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w projekcie. Jeśli tak, wypełnij i złóż pozostałe dokumenty:

 1. deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. umowa uczestnictwa w projekcie

Termin podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie powinien być zbieżny z datą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w Projekcie, a w szczególności do:

1. uczestnictwa w zajęciach z grupowego doradztwa zawodowego;

a w przypadku zakwalifikowania do II etapu Projektu również do:

a) uczestnictwa w zajęciach z doradztwa indywidualnego;

b) systematycznego uczestnictwa w minimum jednej formie wsparcia realizowanej w ramach pakietu wsparcia;

c) uczestnictwa w przynajmniej jednej wizycie studyjnej u pracodawcy;

2. wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, a także po jego zakończeniu;

3. niezwłocznego informowania Partnera Projektu o skreśleniu z listy uczniów lub przerwaniu nauki w szkole.

Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem.

Pliki do pobrania:

Projektem kierowała Pani Anna Hrabia.

strona projektu:

http://mamzawod-mamprace.slaskie.pl/

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.