Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technik ochrony środowiska

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki lub geografii.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki lub język rosyjski.

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Zadania zawodowe

 • prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie
 • określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka
 • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
 • określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
 • wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych
 • badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
 • obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej
 • posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad
 • wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej
 • przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska

Miejsca pracy:

Po ukończeniu szkoły, technik ochrony środowiska może być zatrudniony w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
 • instytucjach naukowo – badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.