Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Fundacja im. Zofii Kossak zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ilustratorskim „Barwne słowa Zofii Kossak” odbywającego się w ramach projektu „Książka na żywo”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej (rysunku, grafiki, obrazu) ilustrującej wybrany fragment książki Zofii Kossak. Termin nadsyłania prac konkursowych – do 30.11.2012 roku włącznie – decyduje data wpłynięcia pracy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankowie różnych placówek kulturalno-edukacyjnych, świetlic środowiskowych itp. z terenu całej Polski.

Twórczość Zofii Kossak słynie z plastycznego, barwnego języka, niezwykłych postaci, pełnych życia i wyobraźni opisów. Fundacja im. Zofii Kossak żywi nadzieję, że ten niezwykły świat zainspiruje młodych ludzi i będzie źródłem ciekawych, ważnych tematów artystycznej ekspresji.

Jakich prac oczekujemy?

1. Prace wykonane dowolną techniką rysunkową, graficzną, malarską przedstawiające ilustrację  wybranego fragmentu książki Zofii Kossak. Fundacja przedstawi propozycje tekstów do zilustrowania, uczestnicy jednak mogą wybrać samodzielnie dowolny fragment z książek autorstwa Zofii Kossak.

2. Akceptowany format prac: minimum A4 – maksimum A3.
3. Prace muszą być opisane z tyłu w następujący sposób:
– imię, nazwisko autora
– wiek autora (klasa),
– adres, adres mailowy, telefon placówki przekazującej pracę – w przypadku osób prywatnych prosimy o podanie danych do kontaktu.
– tytuł nadany przez autora pracy ilustratorskiej
– wydruk fragmentu książki, którego dotyczy ilustracja.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać drogą pocztową na adres Fundacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 2, 43-436 Górki Wielkie.

Każdy uczestnik, przesyłając pracę na konkurs, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pracą podpisanego zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej Organizatora: http://ksiazkanazywo.dworkossakow.pl. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez Uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestnika
dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.

Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa wybrana przez Zarząd Organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9.12.2012 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej http://ksiazkanazywo.dworkossakow.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną dodatkowo powiadomieni pocztą elektroniczną. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę, m.in. następujące kryteria: spójność z tematem, kreatywność, styl, staranność wykonania.

Wręczenie nagród odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich do dnia 16.12.2012 r. Nagrodzone prace zostaną tego dnia wyeksponowane w Dworze Kossaków.

W konkursie zostanie wyróżnionych min. 12 prac plastycznych:  6 prac w kategorii: „szkoła podstawowa – klasy 0-III oraz IV-VI”, trzy  prace w kategorii „gimnazjum”,
trzy prace w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna”. Organizator przewiduje nagrody książkowe.

Jesteśmy przekonani, że główną nagrodę stanowić będzie dla uczestników inspirująca przygoda w świecie wykreowanym w książkach Zofii Kossak.

Do pobrania:

O konkursie

Regulamin

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w konkursie

Poponowane teksty do zilustrowania