Technik logistyk

Absolwent w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw.
 2. Zarządzanie zapasami.
 3. Organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową.
 4. Zarządzanie gospodarką odpadami.
 5. Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higiena pracy.
 2. Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 4. Kompetencje personalne i społeczne.
 5. Organizacja pracy zespołów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji:

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
 • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe zapewniając rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu fototechnik w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

W szkole organizowany jest kurs:

 • wózek widłowy ręczny.