Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Doradca Zawodowy

Szkolny doradca zawodowy w ZSP nr 2 w Jaworznie:

mgr Joanna Banaczyk

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie na rynku pracy.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych.
 6. Inicjowanie i wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
 7. Współpraca z firmami i instytucjami lokalnego rynku pracy.

Masz pytania, wątpliwości ?
Czy znasz swoje predyspozycje zawodowe?
Jaką  przyszłość ma wybrany zawód?
Co dalej po maturze?
Jak szukać pracy?
Zapraszam na spotkanie !

Jako Doradca Zawodowy zachęcam uczniów do udziału w szkolnych kołach zainteresowań,  projektach szkolnych, konkursach, działalności w organizacjach szkolnych, każdej formie aktywności na terenie i na rzecz szkoły. Umożliwiam poznanie  instytucji lokalnego rynku pracy. Stwarzam uczniom warunki poznania siebie, swoich umiejętności i możliwości, samodzielnego i świadomego decydowania o tym w jaki sposób je wykorzystać.

Przykładowe adresy portali, które mogą Ci pomóc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej i poszukiwaniu pracy:

 • Edukacja dla pracy. Portal prowadzi Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Znajdziesz tam informacje pomocne w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej.
 • Praca ENTER. Portal prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Znajdziesz tam: innowacyjne i bezpłatne narzędzie, którego celem jest umożliwienie Ci lepszego poznania swojego potencjału zawodowego, przewodnik po rynku pracy, katalog zawodów.
 • Wybierz STUDIA. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Strona zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów.
 • KOWEZIU. Wyszukiwarka Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
 • INKUBATORY. Strona Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to źródło informacji na temat możliwości prowadzenia swojej firmy.

Klasy mundurowe zachęcam do odwiedzenia stron:

Godziny pracy doradcy zawodowego w trakcie zdalnego nauczania:
Poniedziałek – 13.00-17.00
Wtorek –13.00-17.00
Środa – 8.00-12.00
Czwartek –14.00-18.00
Piątek – 11.00 – 15.00


Drogi uczniu jeśli zastanawiasz się jaki zawód będziesz wykonywać – czy ten, w którym się obecnie kształcisz, czy zupełnie inny lub zastanawiasz się czy podjąć dalszą naukę, a jeśli tak to na jakim kierunku i w jakiej formie i którą uczelnię wybrać. Zapraszam na spotkanie w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny.
Kontakt:
telefon: 607528514
e-mail: joanna.banaczyk@zsp2.jaworzno.edu.pl

 

Polecam także InforMATUR mobilny informator dla maturzystów, przewodnik po uczelniach w Polsce do pobrania na www.perspektywy.pl/informatur.

Zapraszam

Szkolny Doradca Zawodowy

 

Ścieżki kształcenia
Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.
Schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej
od 1 września 2019 r.

Charakterystyka zawodów
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=listakzis

Nowe zawody
Rozporządzenie z dnia 13 marca 2017r w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa 213 zawodów, w których kształcenie jest prowadzone od 1 września 2017 r.
Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące, jak również nowe zawody, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów dla nich właściwych.
Jednocześnie, w pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).
Podpisane rozporządzenie wprowadza możliwość kształcenia w systemie oświaty w następujących nowych zawodach:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:
  – pracownik pomocniczy krawca,
  – pracownik pomocniczy mechanika,
  – pracownik pomocniczy ślusarza,
  – pracownik pomocniczy stolarza,
  – asystent fryzjera.
  Rozporządzenie umożliwia również kształcenie w systemie oświaty w nowym zawodzie operator maszyn i urządzeń hutniczych. Powstał on dzięki pogrupowaniu i zintegrowaniu dotychczasowych zawodów: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz operator
  maszyn i urządzeń metalurgicznych.
  W rozporządzeniu wprowadza się także zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów na:
 • technik budowy dróg
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik inżynierii sanitarnej
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • technik budowy jednostek pływających
 • monter kadłubów jednostek pływających
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik ceramik
 • technik fotografii i multimediów
 • elektronik
 • mechatronik
 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
  Zmiany w strukturze zawodów są konsekwencją pogłębionej analizy ekspertów.
  Uwzględniają one m.in.: aktualne trendy w danej branży, potrzeby rozwojowe przemysłu, postęp techniczny, nowe rozwiązania technologiczne, którym towarzyszą nowe formy organizacji pracy, jak również strukturę szkolnictwa zawodowego.
  Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
  Źródło: 
  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow- szkolnictwa-zawodowego-podpisane.html

Tu znajdziesz opisy poszczególnych zawodów z wyszczególnionymi zadaniami zawodowymi.
https://jaworzno.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

Uczelnie wyższe
Ranking Szkół Wyższych
http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-uczelni-akademickich
 

Ranking kierunków Studiów – tu znajdziesz informację o najpopularniejszych kierunkach studiów w polskich uczelniach
http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow
 
Wybierz studia – narzędzie służące do wybrania uczelni pod kątem przedmiotów które są zdawane na maturze, lokalizacji, zainteresowań
https://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard
 

Informacje o rynku pracy
http://doradztwo.ore.edu.pl/rynek-pracy/
https://jaworzno.praca.gov.pl/-/11517042-barometr-zawodow-prognoza-na-2020-rok

Doradztwo zawodowe on-line
3.04.2020 Klasa 8 SP Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru
16.04.2020 4I 4J 4H – Żeby pytać o drogę trzeba wiedzieć, dokąd chce się iść – planuję rozwój edukacyjno-zawodowy
16.04.2020 3LO Czy dobrze wybrałem? – wybór profilu klasy a wymagania rekrutacyjne wyższych uczelni.
17.04.2020 4I 4J 4H Sztuka podejmowania decyzji
17.04.2020 3LO Etapy podejmowania decyzji. Techniki pomocne przy podejmowaniu decyzji
20.04.2020 4I 4J 4H Co po technikum?
20.04.2020 3LORównowaga między życiem zawodowym i osobistym (worklife balance).
21.04.2020 1 klasa Technikum Metody poszukiwania pracy.
22.04.2020 2 klasy Technikum Dokumenty aplikacyjne potrzebne do pozyskania stażu i zatrudnienia
29.04.2020 klasa 8 SP Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru
4.05.2020 1I,J Klasy Szkoły Branżowej Bilans kompetencji zawodowych i społecznych – o co chodzi?
4.05.2020 klasa 8SP Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół
ponadpodstawowych.
Poradnik „Co po szkole podstawowej?”
5.05.2020 3klasy Technikum Jak, gdzie i od kogo warto się uczyć? – różne formy edukacji.

5.05.2020 klasa 8SP Rodzice Oferta szkół ponadpodstawowych dla słuchaczy klasy ósmej szkoły podstawowej
Poradnik dla rodziców absolwentów szkół podstawowych „Wybór zawodu”
6.05.2020 1klasy Technikum Moje zasoby i nieodkryte obszary.
8.05.2020 1 klsay Technikum i Szkoły Branżowej Kwestionariusz zainteresowań zawodowych
12.05.2020 Klasa 8 SP Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna przygoda
14.05.2020 2LO Wieża Eiffla, pocisk sterowany, inkubator, przedsiębiorstwo rodzinne – z jakimi typami
15.05.2020 2LO Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?
18.05.2020 2LO Europass – zaprezentuj siebie oraz ucz się i pracuj w całej Europie.
18.05.2020 2klasyTechnikum Formy zatrudnienia pracowników
20.05.2020 1 klasy Technikum i Szkoły Branżowj Jak polubić siebie?
25.05.2020 2 klasy Technikum Jak polubić siebie?
26.05.2020 2 klasy Technikum Wymagania i oczekiwania pracodawców.
27.05.2020 1klasy Technikum i Szkoły Branżowej Jaki jestem, jak oceniają mnie inni – test.
29.05.2020 3 klasy Technikum Samoocena mocnych i słabych stron.
1.06.2020 2 i 3 klasy Technikum Czy wiem, co to znaczy być asertywnym?

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.