Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września (czwartek):

 • 9.00 – dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
 • 12.00 – dla słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych.

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy VI szkoły podstawowej,
 • klasy III gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy – w przypadku, gdy uczniowie ci nie  korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Jak ubiegać się o pomoc?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
 • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
 • w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

więcej…

KANDYDACIE! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Jeżeli jeszcze nie wybrałeś, wahasz się jaki typ szkoły byłby najlepszy dla Ciebie – Zapraszamy do ZSP2!

Wybór przyszłej szkoły średniej nie jest sytuacją łatwą, w końcu masz rozpocząć „swoje pierwsze kształcenie zawodowe” czyli jednym słowem zaczynasz świadomie kierować swoją przyszłą karierą zawodową. Brzmi to zapewne bardzo poważnie i głęboko, a Ty nie masz pojęcia co będziesz robić w te wakacje, a co dopiero w dorosłym życiu, tak odległym przecież. Nie stresuj jednak, gwarantuje Ci, że większość Twoich rówieśników również nie wie czym chce się zajmować w przyszłości, a jeśli już zdecydowała, to nie jest w stanie przewidzieć wszelkich zmian jakie dzieją się na rynku pracy. Wybór szkoły średniej nie przesądzi o Twojej przyszłości, ale ułatwi podejmowanie kolejnych decyzji tj. wybór studiów, zawodu.

Zacznij od swoich zainteresowań i hobby. Pomyśl, nauka których przedmiotów sprawia Ci największą łatwość, a których przychodzi z trudem. Masz umysł ścisły czy tez bardziej jesteś humanistą. Ważne by nie trafić do klasy o profilu, który Cię zupełnie nie interesuje.

Zastanów się, jaki typ szkoły najbardziej Ci odpowiada:

 • Liceum ogólnokształcące o 3-letnim cyklu nauczania. Zajęcia edukacyjne realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego kończące się egzaminem maturalnym. Profil w liceum ogólnokształcącym daje możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Plan nauczania przewiduje naukę dwóch języków obcych.
 • Technikum (czteroletnie) – to szkoły, które w swoim cyklu kształcenia przygotowują pracowników dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują dyplom – tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo dojrzałości.
 • Zasadnicza szkoła zawodowa – okres nauczania to 3 lata. Ich ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie.

Szkoła powinna dawać możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań, pomóc w realizacji planów życiowych. Pamiętaj jednak, że szkoła średnia to nie tylko nauka, ale jeden z najlepszych okresów w Twoim życiu.

Zapraszamy do ZSP2!

Uczelnia partnerska naszej szkoły otwiera Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Wydział Nauk Społecznych w JaworznieOgromnie miło nam jest poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 kwietnia 2016 roku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, z którą od trzech lat  współpracujemy otwiera nowy  wydział w Jaworznie.

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie będzie kształcić studentów na kierunku bezpieczeństwo publiczne na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym.

W ramach kierunku do wyboru będzie kilka specjalności.

 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo pracy i zakładu BHP
 • Logistyka bezpieczeństwa publicznego
 • Obrona terytorialna
 • Prawo bezpieczeństwa publicznego
 • Specjalność policyjna
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Na wydziale Nauk Społecznych będzie szeroka oferta Studiów Podyplomowych.  Obecnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa publicznego w polityce państwa. Zainteresowane są tymi kwestiami niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Dlatego tak ważnym jest, aby również uczelnie wyższe poprzez swoje programy i plany studiów przygotowały profesjonalne kadry do pracy w tym obszarze.

Trudna sytuacja międzynarodowa, a co się z tym wiąże – również wewnętrzna i poszczególnych państw, tworzących tą społeczność, spowodowała konieczność utworzenia i rozwoju kierunków nauczania w szkołach wyższych, które byłyby w stanie przygotować specjalistów w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, wyposażonych w fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Stąd Uczelnia, do swojej oferty kształcenia na kierunkach tj. bezpieczeństwo narodowe czy wewnętrzne włączyła kierunek bezpieczeństwo publiczne, proponując szereg atrakcyjnych specjalności.

Dyplom studiów I stopnia z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Punkt informacyjno – rekrutacyjny będzie mieścił się w budynku ZSP nr 2 w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 16. Uczelnia przygotowała wiele promocji dla przyszłych studentów. Szczegóły na stronie http://www.wsb.net.pl.

 

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 16 (pok. 6), 43-600 Jaworzno
tel.,  32 223 10 89 kom: 660 075 277 rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

GIMNAZJALISTO!

Jeszcze dziś zdecyduj i wybierz nowoczesny, atrakcyjny i poszukiwany zawód TECHNIK HANDLOWIEC ze specjalnością E-HANDEL. Oferujemy: doskonałe warunki kształcenia w pracowni handlowej i informatycznej , staże zawodowe w kraju i za granicą oraz darmowy kurs obsługi kasy fiskalnej.

Ostatnie wolne miejsca w Technikum nr 2 czekają na Ciebie!

ZAPRASZAMY!

BEZPIECZNE WAKACJE

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne. Akcja trwa od 9 maja do 30 września 2016 roku.

więcej…

Oddziały szkoły

Facebook

Partnerzy szkoły

 • Bricoman
 • Jaworzno
 • Grupa Tauron
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • 5. batalion
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek